advertise laitec sharif univercity
دانلود برنامه رنگ آمیزی گراف با الگوریتم عقبگرد در سی شارپ

دانلود برنامه رنگ آمیزی گراف با الگوریتم عقبگرد در سی شارپ

10000 تومان
دانلود پروژه کامل مهندسی نرم افزار ، شرکت نرم افزاری

دانلود پروژه کامل مهندسی نرم افزار ، شرکت نرم افزاری

10000 تومان
دانلود سورس پروژه فروشگاه کیف با asp.net و sql express

دانلود سورس پروژه فروشگاه کیف با asp.net و sql express

10000 تومان
دانلود سورس اپلیکیشن اندروید یادآوری-انجامش بده–ToDo

دانلود سورس اپلیکیشن اندروید یادآوری-انجامش بده–ToDo

14000 تومان
پکیج ویژه پروژه پایانی و پایان نامه رشته کامپیوتر

پکیج ویژه پروژه پایانی و پایان نامه رشته کامپیوتر

148000 تومان

ساختمان داده ها و کلکسیون ها در سی شارپ C sharp

ساختمان داد ه هایی وجود دارند که در زمان اجرا کوتاه یا بلند می شوند . نمونه هایی از این ساختمان داده ها عبارت انداز لیست ها پیوندی ،پشته ها ، صف ها ، و درخت ها .
ساختمان داده ها و کلکسیون ها در سی شارپ C sharp

ساختمان داد ه هایی وجود دارند که در زمان اجرا کوتاه یا بلند می شوند . نمونه هایی از این ساختمان داده ها عبارت انداز لیست ها پیوندی ،پشته ها ، صف ها ، و درخت ها .

ساختمان داده ها ، سازمانی از داده ها که اجزای گونتگونی را دربر می گیرد . به عنوان مثال ، آرایه ، ساختمان داده ای است که تعدادی از عناصر همنوع را دربر می گیرد و طول عناصر آن در زمان اجرا ثابت است . اما ساختمان داد ه هایی وجود دارند که در زمان اجرا کوتاه یا بلند می شوند . نمونه هایی از این ساختمان داده ها عبارت انداز لیست ها پیوندی ،پشته ها ، صف ها ، و درخت ها . هر کدام از این ها به طور مختصر بررسی خواهیم کرد . اما ، قبل از بررسی آنها ، کلاس هایی را تعریف می کنیم که مرجعی از خودشان را به عنوان یکی ازاعضای خود می پذیرند .

کلاس های خود ارجاع

منظور از کلاس خود ارجاع ، کلاسی است که دارای یک عضو از نوع مرجع که به شی ای از نوع خودش اشاره می کند . این کلاس ها ، اساس ساخت ساختمان داده های پویا است ، به عبارت دیگر ، اشیایی از کلاس های خود ارجاع ، لیستی از کلاسی به نام Node را در زیر آورده ایم . این لیست را ببینید سپس به توضیحات پس از آن توجه کنید :

 

Class Node

{

Private int data

Private Node next

}

در این دستورات ، کلاسی به نام Node ایجاد شد دارای دو فیلد اختصاصی است . فیلدdata از نوع int و فیلد next از نوع Node است . یعنی فیلد Node می تواند به شی ای از کلاس Node اشاره کند . به عبارت دیگر ، دو فیلد Node مرجعی به شی از نوع کلاس Node خواهد شد .

لیست های پیوندی

قصد نداریم تمام جنبه های لیست پیوندی را بررسی کنیم ، زیرا این موضوع ، در درس "ساختمان داده ها" بررسی خواهد شد . در این بخش ، شیوه ایجاد لیست پیوندی را با مثالی شرح خواهیم داد . لیست پیوندی ، مجموعه ای از اشیای کلاس خود ارجاع است که هر کدام به نام گره خوانده می شوند . این گره ها توسط پیوند  به هم متصل می شوند . برنامه با استفاده از مرجعی که ابتدای لست اشاره می کند ، به آن دستیابی دارد . پس از دستیابی به اولین گره ، برای دستیابی به گره های بعدی ، از پیوند موجود در هر گره استفاده می شود که به گره بعدی اشاره دارد . آخرین گره لیست پیوندی به جایی اشاره نمی کند و تهی است .

چون گره های لیست پیوندی ، در زمان اجرا ، در صورت نیاز ایجاد می شوند ، باید راهی برای تخصیص پویای حافظه وجود داشته باشد . برای این منظور از عملگر new استفاده می شود که با آن آشنایی دارید . به عنوان مثال ، دستور زیر ، حافظه لازم برای ذخیره شی ای از کلاسNode تخصیص می دهد :

Node node1=new Node();

 

پشته ها

پشته ، ساختمان داده ای است که عناصر فقط به بالای آن اضافه و از بالای آن حذف می شوند . این ساختمان داده راLIFO  یا خروج به ترتیب عکس ورود می نمامند . داده ای که آخر وارد پشته شد ، اول از پشته حذف می شود . عمل قراردادن عنصر در پشته را push و عمل حذف عنصر از پشته را pop می نامند .

پشته ها کاربردهای جالبی دارند . به عنوان مثال ، وقتی برنامه متدی را فراخوانی می کند ، متد فراخوانی می کند ، متد فراخوانی شده باید بداند که چگونه به متد فراخوان برگردد . آدرس برگشت ، در پشته اجرای برنامه ذخیره می شود . اگر دنباله ای از فراخوانی های متد انجام شوند ، مقدار برگشتی بعدی نیز در پشته قرار می گیرند ، و در نتیجه هر متد می تواند به متد فراخوان خود برگردد .

پشته اجرای برنامه دارای فضایی برای متغیرهای محلی در هر فراخوانی متد در اثنای اجرای برنامه است . وقتی متد به فراخوان خود بر می گردد ، فضای مربوط به متغیرهای محلی متد از پشته حذف می گردد ، و آن متغیرها دیگر قابل استفاده نیستند .

پشته را می توان یک لیست پیوندی در نظر گرفت که عناصر فقط به ابتدای آن اضافه و از ابتدای آن حذف می شوند . ابتدای لیست پیوندی را بالای پشته در نظر می گیریم . از امتیاز رابطه نزدیک بین لیست های پیوندی و پشته ها ، برای پیاده سازی کلاس پشته استفاده می کنیم . برای این کار از کلاس هایی که برای لیست های پیوندی ساخته شد ، برای ساخت پشته استفاده خواهیم کرد . ابتدا ، کلاس پشته را با وراثت از کلاس List می سازیم . سپس از طریق ترکیب ، و با در نظر گرفتن شی List به عنوان مثال عضو اختصاصی کلاس پشته ، کلاس پشته را می سازیم .

صف ها

یکی دیگر از ساختمان داده های متداول ، صف است که با مفهوم آن در دنیای خارج از کامپیتر آشنایی دارید . مثل صفی که در مقابل نانوایی یا برای سوار شدن به اتوبوس تشکیل می دهید . صف ها کاربردهای زیادی در کامپیوتر دارند که در درس ساختمان داده ها با آنها آشنا خواهید شد . عملیات های مهم صف ، قراردادن عنصر در صف ، و حذف عنصر از صف می باشند . صف ساختمان داده ای است که عناصر به آخر آن اضافه می شوند و از آن حذف می گردند . صف ها را نیز می توان با استفاده از کلاس List ایجاد کرد . مثال بعدی ، صف پیاده سازی می کند .

درخت ها در سی شارپ C#

لیست های پیوندی ، پشته ها ، وصف ها ، ساختمان داده های خطی اند . درخت ، ساختمان داده غیر خطی ، یا دوبعدی با ویژگی های خاص است . هر گره دارای دو یا چند پیوند است دخت هایی که هر گره آن حداکثر دو گره داشته باشند ، درخت های دودویی ، و درخت هایی که گره های آن بیش از دو پیوند داشته باشند ، درخت عمومی نام دارند . اولین گره هر درخت را گره ریشه می نامند . هر پیوند در هر گره ریشه ، به یک فرزند اشاره می کند . فرزند چپ ، اولین گره زیر درخت چپ ، و فرزند راست ، اولین گره زیر درخت راست است . فرزندان یک گره ، همزاد نام دارند . گره فاقد فرزند ، برگ نام دارد . در درخت های کامپیوتری ، ریشه در بالای و برگ ها در پایین قرار می گیرند .

درخت های دودویی نیز  انواع مختلفی دارند .یکی از معروف ترین آنها ، درخت جست و جوی دودویی یا BST است . درخت جست و جوی دودویی که فاقد گره تکراری است ، دارای این ویژگی است که مقادیر موجود در زیر درخت چپ کوچک تر از مقدار ریشه ، و مقادیر موجود در زیر درخت راست ، بزرگ تر از مقدار ریشه اند .سه عمل در مورد درخت های جست و جوی دودویی مورد توجه است ، شامل ساخت درخت (درج گره در درخت) ، پیامش درخت و حذف گره ها از درخت است . حذف گره ها از درخت ، مسئله ساده ای نیست ، آن را به درس ساختمان داده ها موکول می کنیم پیمایش درخت به معنای ملاقات کردن تمام گره های درخت است که به سه روش انجام می شود :

Inorder : در این روش ، ابتدا گره سمت چپ ، سپس گره ریشه و سپس گره سمت راست ملاقات می شود.

Preorder : در این روش ، ابتدا گره ریشه ، سپس گره چپ و سپس گره سمت راست ملاقات می شود .

Postorder : در این روش ، ابتدا گره سمت چپ ، سپس گره سمت راست و در آخر گره ریشه ملاقات می شود .0
نظرات

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
لیست های پیوندی در سی شارپکار با کلکسیون ها در سی شارپساختمان داده ها و کلکسیون ها در سی شارپکلاس های خود ارجاع در سی شارپکار با صف ها در سی شارپInorder در ساختمان داده سی شارپPreorder در ساختمان داده سی شارپکار با ساختمان داده ها در سی شارپدرخت ها در سی شارپ C#Postorder در ساختمان داده سی شارپکار با پشته ها در سی شارپ لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php