advertise laitec sharif univercity
سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

سیستم اتوماسیون دهیاری ، پروژه مهندسی نرم افزار

10000 تومان
دانلود سورس اپلیکیشن اندروید یادآوری-انجامش بده–ToDo

دانلود سورس اپلیکیشن اندروید یادآوری-انجامش بده–ToDo

14000 تومان
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، سیستم داروخانه

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، سیستم داروخانه

10000 تومان
سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

10000 تومان
دانلود سورس بازی اندروید جدول خونه (900 جدول) همراه آموزش راه اندازی

دانلود سورس بازی اندروید جدول خونه (900 جدول) همراه آموزش راه اندازی

99000 تومان

تعریف توابع رشته ای در php

php نزدیک به 100 تابع فراهم میکند که میتوانند رشته ها را به روشهای مختلف دستکاری کنند. بعضی ازآنها عبارتنداز: مقایسه دو رشته،پیدا کردن یک رشته در رشته دیگر، برگرداندن بخشی از یک رشته، تبدیل تمام رشته به حروف کوچک یا حروف بزرگ و غیره...
تعریف توابع رشته ای در php

php نزدیک به 100 تابع فراهم میکند که میتوانند رشته ها را به روشهای مختلف دستکاری کنند. بعضی (نه همه ! ) از عملیاتی که روی رشته ها و عبارات انجام میدهند ، عبارتنداز:

  ♦ مقایسه دو رشته

♦ پیدا کردن یک رشته در رشته دیگر

♦ یافتن تعداد مواردی که یک رشته در رشته ی دیگر تکرار میشود

♦ برگرداندن بخشی از یک رشته

 ♦ جایگزین کردن بخشی از یک رشته

 ♦ اصلاح فضای خالی از انتهای یک رشته

♦ تبدیل تمام رشته به حروف کوچک یا حروف بزرگ

 ♦ تبدیل تمامی کراکترهای قابل اجرا به موجودیت های html و یا بالعکس

 ♦ جداکردن برچسبهای html و php از داخل یک رشته

 

ساده ترین تابع رشته ای تنها به یک پارامتر واحد نیاز دارد. این پارامتر خود یک رشته است، که به عنوان یک متغیر یا یک رشته با یک یا دو کوتیشن پذیرفته میشود. برای مثال، تابع ()strlen طول رشته ای که به آن داده شده است را برمیگرداند. 

( در تمامی مثالها به جای() از علامتهای <> استفاده کنید)

(?php
  $string = "What is the definition of a caterpillar?";
  echo strlen($string);   // نتیجه باید 40 باشد

  echo strlen("A worm in a fur coat!");   // نتیجه باید 21 باشد

  $string_length = strlen($string);
  // The Length of $string (40) Is Now Stored In $string_length
?)         

همانطور که میبینید، نتایج حاصل از این توابع را میتوان چاپ کرد، در یک متغیر ذخیره کرد و غیره... .

بیشتر توابع چندین پارامتر میپذیرند. برای مثال ، تابع ()strpos محل رخدادن یک رشته را داخل رشته ای دیگر بررسی میکند، و برای این کار به دو پارامتر نیاز دارد. پارامترهای چندگانه با کاما از هم جدا میشوند.

  $str = "There were four cats in a boat, one jumped out. How many were left?";
  echo strpos($str, "cat");   //نتیجه باید 16 باشد
?>         

تابع ()strpos عددی را برمیگرداند که موقعیت اولین برخورد با رشته مورد نظر را نشان میدهد. اگر شما خودتان در مثال بالا این را محاسبه کنید میبینید که کراکتر "c" برای "cat" در موقعیت 17 ام است ، اما به این دلیل که اکثر توابع php شمارش را از "0" شروع میکنند در این مثال تابع عدد 16 را برگردانده است.

در زیر لیستی از 50 تابع مفید رشته ای ، همراه با شرح مختصر و پارامترهای مورد نیاز آنها را مشاهده میکنید.

توابع (پارامترها)                                                                        توضیحات
(رشته)echo                                                                             برگرداندن رشته های خروجی
(رشته)print                                                                             برگرداندن یک رشته خروجی
(رشته)printf                                                                            برگرداندن یک رشته فرمت شده خروجی
(رشته)ltrim                                                                             حذف فضای خالی از سمت چپ یک رشته
(رشته)rtrim                                                                            حذف فضای خالی از سمت راست یک رشته
(رشته)trim                                                                              حذف فضای خالی از هر دو سمت یک رشته
(رشته)lcfirst                                                                            تبدیل اولین کراکتر رشته به حرف کوچک
(رشته)ucfirst                                                                           تبدیل اولین کراکتر رشته به حرف بزرگ
(رشته)strtolower                                                                     تبدیل یک رشته به حروف کوچک
(رشته)strtoupper                                                                    تبدیل یک رشته به حروف بزرگ
(رشته)str_word_count                                                            شمارش تعداد کلمات در یک رشته
(وقفه,عرض,رشته)wordwrap                                                     پنهان کردن یک رشته به تعداد کراکترهای داده شده (پیش فرض عرض: 75) (پیش فرض وقفه:  n)                                                                 
(رشته)count_chars                                                                 برگردانددن تعداد دفعات رخ دادن یک کراکتر اسکی داخل یک رشته و بازگرداندن اطلاعات
(زیررشته,رشته)substr_count                                                   شمارش تعداد دفعات تکرار یک زیر رشته در رشته
(وقفه,طول,رشته)str_pad                                                          تغییر یک رشته به طول جدید
(رشته)strlen                                                                            برگرداندن طول یک رشته
(شروع,رشته)substr                                                                  بازگرداندن بخشی از یک رشته (مقدار شروع از "0" تا شروع اولین کراکتر)
(رشته)strrev                                                                            معکوس کردن یک رشته
(رشته)str_shuffle                                                                     مخلوط کردن تمام کراکترهای یک رشته بصورت تصادفی
(تکرار,رشته)str_repeat                                                              تکرار رشته به تعداد دفعات مشخص
(کراکترها,رشته)strpbrk                                                             جستجوی رشته برای هر مجموعه ای از کراکترها
(رشته,جایگزینی,پیداکردن)str_replace                                        جایگزین کردن بعضی کراکترها در رشته (حساس به حروف)
(شروع,جایگزینی,رشته)substr_replace                                      جایگزین کردن بخشی از یک رشته با رشته دیگر
(جستجو,رشته)stristr                                                                پیدا کردن اولین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر(غیرحساس به حروف)
(جستجو,رشته)strstr                                                                پیدا کردن اولین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر(حساس به حروف)     
(کراکتر,رشته)strrchr                                                                 پیدا کردن آخرین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر
(پیدا کردن,رشته)stripos                                                             بازگرداندن موقعیت اولین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر(غیرحساس به حروف)
(پیدا کردن,رشته)strpos                                                             بازگرداندن موقعیت اولین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر(حساس به حروف)
(پیدا کردن,رشته)strripos                                                           بازگرداندن موقعیت اولین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر(غیرحساس به حروف)
(پیدا کردن,رشته)strrpos                                                           بازگرداندن موقعیت اولین وقوع یک رشته داخل رشته ای دیگر(حساس به حروف)
(رشته2,رشته1)strcasecmp                                                      مقایسه دو رشته (غیرحساس به حروف)                                
(رشته2,رشته1)strcmp                                                             مقایسه دو رشته (حساس به حروف)  
(شکاف,رشته)strtok                                                                 تقسیم یک رشته به رشته های کوچکتر
(طول,رشته)chunk_split                                                            تقسیم یک رشته به یک سری از قطعات کوچکتر (پیش فرض طول :76)
(طول,رشته)str_split                                                                  تقسیم یک رشته به یک آرایه
(رشته,جداکننده)explode                                                           شکستن یک رشته به یک آرایه
(آرایه,جداکننده)implode                                                             برگرداندن یک رشته از عناصر یک آرایه
(ضمیمه,حائل,رشته)str_getcsv                                                 تحلیل رشته csv به یک آرایه
(رشته)addcslashes                                                                  برگرداندن رشته با اسلش در جلوی تک کوتیشن، ئو کوتیشن و اسلش
(رشته)stripcslashes                                                                  حذف اسلش از رشته هایی که با  ()addcslashes اسلش گذاری شده اند 
(کراکترها,رشته)addslashes                                                       برگرداندن رشته با اسلش در جلوی کراکترهای از پیش تعریف شده
(رشته)stripslashes                                                                   حذف اسلش از رشته هایی که با  ()addslashes اسلش گذاری شده اند
(رشته)nl2br                                                                            درج خط HTML در مقابل هر خط جدید در یک رشته
(رشته)strip_tags                                                                     حذف برچسبهای html و php از رشته
(رشته)html_entity_decode                                                      تبدیل موجودیت های HTML به کراکترها
(رشته)htmlentities                                                                   تبدیل کاراکترها به نهادهای HTML                                                                 
(رشته)htmlspecialchars_decode                                               تبدیل برخی از موجودیت های HTML از پیش تعریف شده به کراکترها
(رشته)htmlspecialchars                                                            تبدیل برخی از کاراکترهای از پیش تعریف شده به موجودیت های HTML
()get_html_translation_table                                                    برگرداندن ترجمه جدولهایی که از ()htmlentities و ()htmlspecialchars استفاده کرده اند

 

 4
نظرات
 • user avatar Ali:
  ۰۴:۴۷:۱۸ __ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳

  عالی بود

 • user avatar اهنگران . سایت نیازمندی کاردانا:
  ۱۹:۳۶:۱۸ __ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹

  درود. عالی بود

 • user avatar majid:
  ۲۰:۰۰:۵۰ __ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

  عالیه ولی اگه مثال هم بذارید خیلی خوب میشه

 • user avatar majid:
  ۱۲:۳۹:۰۰ __ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

  باسلام.من میخوام توی یک رشته دوتاکاما(,,) ,وجود داره چطوری میتونم یکی شو حذف کنم؟

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
تعریف تابع رشته ای در پی اچ پیآموزش استفاده از توابع رشته ای phpنحوه استفاده از تابع رشته ای در پی اچ پیتعریف تابع رشته ای در phpآشنایی با توابع عبارات در phpتبلیغات ارزان سایت آموزش برنامه نویسیتبلیغات مخصوص طراحان وب سایتتبلیغات در سایت برنامه نویسیتبلیغات اینترنتی برای برنامه نویساندر آغوش مینیمالیسممنوی همبرگر با سه خط افقی که روی یکدیگر قرار گرفته اند نشانه چیست؟ سوئیچ به یک ستون واحدتبدیل متن ساده به وبلاگ و سایت های پویا با React.jsکتابخانه sass برای استفاده آسان تر از آنکتابخانه سطح بالا برای اتوماتیک سازی اعمال مرورگر لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php