advertise laitec sharif univercity
دانلود مجموعه 70 پروژه مفید و کاربردی سی شارپ #C

دانلود مجموعه 70 پروژه مفید و کاربردی سی شارپ #C

28000 تومان
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، سیستم داروخانه

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، سیستم داروخانه

10000 تومان
دانلود پروژه معمای 8 با الگوریتم ژنتیک در سی شارپ

دانلود پروژه معمای 8 با الگوریتم ژنتیک در سی شارپ

10000 تومان
دانلود پروژه آموزش چندرسانه ای با دایرکتور Director

دانلود پروژه آموزش چندرسانه ای با دایرکتور Director

10000 تومان
سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

10000 تومان

دانلود سورس کد تغییر نام فایلها با سی شارپ #C

سورس کدی که از این قسمت میتوانید دانلود کنید، برنامه تغییر نام گروهی فایلها و همچنین کپی و انتقال فایلها از جایی به آدرسی دیگر است که با زبان برنامه نویسی #C نوشته شده است.
دانلود سورس کد تغییر نام فایلها با سی شارپ #C

دانلود سورس کد تغییر نام فایلها با سی شارپ #C

سورس کدی که از این قسمت میتوانید دانلود کنید، برنامه تغییر نام گروهی فایلها و همچنین کپی و انتقال فایلها از جایی به آدرسی دیگر است که با زبان برنامه نویسی #C نوشته شده است. 

در این پروژه جالب که کار با فایلها را به خوبی نشان داده است، میتوان فایل منبع را انتخاب کرد و آن را به هر جایی که خواستید با نام جدید و یا همان نام قبلی کپی و یا انتقال دهید.

کاربر با اجرای این برنامه، فرمی را مشاهده میکند که در سمت چپ آن اطلاعات فایل منبع (Source) شامل: مسیر فایل، نمایش لیست فایلها و لیستی از فرمتهای فایلهای انتخابی نشان داده شده است و در سمت راست فرم اطلاعات فایل هدف (Target) نشان داده شده است که میتوان این مقادیر جدید را وارد کرد: مسیر فایل هدف، نام جدید فایل، فرمت جدید فایل، مشخصه فایل جدید (مانند فایل منبع، عادی، پنهان و یا فقط خواندنی).

کاربر در بخش میانی فرم نیز میتواند با انتخاب Copy و یا Move کپی یا انتقال فایل منبع در فایل مقصد را تعیین نماید و با کلیک روی دکمه Start عملیات را شروع کند.

 

برنامه اصلی پروژه کپی و انتقال فایلها را میتوانید در پایین صفحه دانلود نمایید.

سورس تغییر گروهی نام فایلها را در زیر میبینید که در تمامی نسخه های ویژوال استودیو  میتوانید از آن استفاده کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Diagnostics;

namespace GroupFileRenamer_2._
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private FolderBrowserDialog source_FolderBrowsing=new FolderBrowserDialog()   ;
        private FolderBrowserDialog target_FolderBrowsing = new FolderBrowserDialog();
        private FileInfo file_info;
        int first_selected_extiontion = 0;
        int NumOfSelectedFiles = 0;
        int code_time_started=-1 ;
        string Report_path;
/******************************************************************************/
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
/******************************************************************************/
        private void btnSource_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult myResult;
            myResult = source_FolderBrowsing.ShowDialog();
            if (myResult == DialogResult.Cancel)
            {
                return;
            }

            txtSource.Text = source_FolderBrowsing.SelectedPath;
            lstbFiles.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended;

            fill_listbox_and_combobox();
        }
/******************************************************************************/
        private void fill_listbox_and_combobox()
        {
            pgbAllFilesInSource.Visible = true;
            pgbAllFilesInSource.Minimum = 0;
            pgbAllFilesInSource.Maximum = Directory.GetFiles(txtSource.Text).Length;
            pgbAllFilesInSource.Value = 0;

            lstbFiles.Items.Clear();
            cmbExtentions.Items.Clear();
            cmbExtentions.Items.Add("[All]");
            cmbExtentions.Items.Add("[None]");

            foreach (string myFileName in Directory.GetFiles(txtSource.Text))
            {
                pgbAllFilesInSource.Value++ ;
                
                file_info = new FileInfo(myFileName);
                lstbFiles.Items.Add(file_info.Name);
                bool found_extention = false;

                foreach (string file_extention in cmbExtentions.Items)
                {
                    if (file_info.Extension == file_extention.ToLower())
                    {
                        found_extention = true;
                        break;
                    }
                }
                if (found_extention == false) cmbExtentions.Items.Add(file_info.Extension.ToLower());
            }
            pgbAllFilesInSource.Visible = false;
            cmbExtentions.ResetText();
        }
/******************************************************************************/
        private void cmbExtentions_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            pgbAllFilesInSource.Visible = true;
            pgbAllFilesInSource.Minimum = 0;
            pgbAllFilesInSource.Maximum = Directory.GetFiles(txtSource.Text).Length;
            pgbAllFilesInSource.Value = 0;

            first_selected_extiontion = 0;
            if (cmbExtentions.SelectedItem.ToString() == "[All]")
            {
                for (int myIndex = 0; myIndex < lstbFiles.Items.Count; myIndex++)
                {
                    lstbFiles.SetSelected(myIndex, true);
                    pgbAllFilesInSource.Value++;
                }
            }
            else 
            {
                lstbFiles.ClearSelected();
            }
            pgbAllFilesInSource.Value = 0;
            if (cmbExtentions.SelectedItem.ToString() != "[None]")
            {
                for (int myIndex = 0; myIndex < lstbFiles.Items.Count; myIndex++)
                {
                    if (((string)lstbFiles.Items[myIndex]).Substring(((string)lstbFiles.Items[myIndex]).LastIndexOf('.')).ToLower() == cmbExtentions.SelectedItem.ToString().ToLower())
                    {
                        lstbFiles.SetSelected(myIndex, true);
                        pgbAllFilesInSource.Value++;
                    }
                }
            }
            pgbAllFilesInSource.Visible = false;
        }
/******************************************************************************/
        private void lstbFiles_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            first_selected_extiontion++;
            if (first_selected_extiontion > 1) cmbExtentions.ResetText();

            NumOfSelectedFiles = lstbFiles.SelectedItems.Count;
            lblNumOfSelectedFiles.Text = NumOfSelectedFiles.ToString() + "  Selected files";
        }
/******************************************************************************/
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            lblAbout.Text = "";
            lblNumOfSelectedFiles.Text = "0  Selected files";
            pgbAllFilesInSource.Visible = false;
            pgbSelectedFilesInSource.Visible = false;
        }
/******************************************************************************/
        private void btnInvert_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int myIndex = 0; myIndex < lstbFiles.Items.Count; myIndex++)
            {
                if (lstbFiles.GetSelected(myIndex) == true)
                {
                    lstbFiles.SetSelected(myIndex, false);
                }
                else lstbFiles.SetSelected(myIndex, true);
            }
            cmbExtentions.ResetText();
        }
/******************************************************************************/
        private void btnTarget_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult myResult;
            myResult = target_FolderBrowsing.ShowDialog();
            if (myResult == DialogResult.Cancel) return;

            txtTarget.Text = target_FolderBrowsing.SelectedPath;
        }
/******************************************************************************/
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            StreamWriter sw ;
            if (txtSource.Text == "" || txtTarget.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Please select source and target pathes .", "GFR 2.0", MessageBoxButtons.OK ,MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }
            if (chbSameAsSource.Checked == false && chbNormal.Checked == false &&
                chbHidden.Checked == false && chbReadOnly.Checked == false)
            {
                MessageBox.Show("Please select one of attributes .", "GFR 2.0", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            try
            {
                if (lstbFiles.SelectedItems.Count == 0)
                {
                    MessageBox.Show("No item selected. Please select one or more files from listbox.", "GFR 2.0", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    return;
                }
                pgbSelectedFilesInSource.Visible = true;
                pgbSelectedFilesInSource.Minimum = 0;
                pgbSelectedFilesInSource.Maximum = NumOfSelectedFiles;
                pgbSelectedFilesInSource.Value = 0;

                pgbAllFilesInSource.Visible = true;
                pgbAllFilesInSource.Minimum = 0;
                pgbAllFilesInSource.Maximum = lstbFiles.Items.Count;
                pgbAllFilesInSource.Value = 0;

                string new_extention, new_filename, old_extention, old_filename;
                string source_path, target_path, source_fullname, target_fullname;
                int file_number;
                source_path = txtSource.Text;
                target_path = txtTarget.Text;
                DateTime moment=DateTime.Now;
                string Report_time =moment.Year+"-"+moment.Month +"-"+moment.Day 
                                    +"  T  " + moment.Hour +"-"+moment.Minute +"-"+ moment.Second ;
                Report_path = target_path + "Report_(" + Report_time + ").txt";
                sw = new StreamWriter(Report_path);
                sw.WriteLine("Report of Group File Renamer 2.0");
                for (int i = 1; i < 100; i++)
                {
                    sw.Write("*");
                }
                sw.WriteLine("");

                string CaseOfCopy = "Copy";
                for (int myIndex = 0; myIndex < lstbFiles.Items.Count; myIndex++)
                {
                    pgbAllFilesInSource.Value ++ ;
                    if (lstbFiles.GetSelected(myIndex) == true)
                    {
                        old_filename = ((string)lstbFiles.Items[myIndex]).Substring(0, ((string)lstbFiles.Items[myIndex]).LastIndexOf('.'));
                        old_extention = ((string)lstbFiles.Items[myIndex]).Substring(((string)lstbFiles.Items[myIndex]).LastIndexOf('.') + 1);

                        new_filename = old_filename;
                        new_extention = old_extention;

                        if (txtNewExtention.Text != "") new_extention = txtNewExtention.Text.Substring(txtNewExtention.Text.LastIndexOf('.') + 1);
                        if (txtNewFileName.Text != "") new_filename = txtNewFileName.Text;

                        source_fullname = source_path + "" + (string)lstbFiles.Items[myIndex];
                        target_fullname = target_path + "" + new_filename + "." + new_extention;


                        //////////////
                        string namesake_folder;
                        int folder_number;

                        if (chbMakeNamesakeFolder.Checked == true)
                        {
                            try
                            {
                                namesake_folder = target_path + "" + new_filename;
                                folder_number = 0;
                                while (Directory.Exists(namesake_folder) == true)
                                {
                                    folder_number++;
                                    namesake_folder = target_path + "" + new_filename + "(" + folder_number + ")";
                                }
                                Directory.CreateDirectory(namesake_folder);
                                target_fullname = namesake_folder + "" + new_filename + "." + new_extention;
                            }
                            catch (Exception e1)
                            {
                                Console.WriteLine("The process failed: {0}", e1.ToString());
                            }
                            finally { }
                        }
                        //////////////

                        file_number = 0;
                        while (File.Exists(target_fullname) == true)
                        {
                            file_number++;
                            target_fullname = target_path + "" + new_filename + "(" + file_number + ")" + "." + new_extention;
                        }

                        if (rdbCopy.Checked == true)
                        {
                            File.Copy(source_fullname, target_fullname);
                        }
                        else
                        {
                            File.Move(source_fullname, target_fullname);
                            CaseOfCopy = "Move";
                        }
                        
                        if (chbNormal.Checked == true)
                        {
                            File.SetAttributes(target_fullname, FileAttributes.Normal );
                        }
                        if (chbHidden.Checked == true && chbReadOnly.Checked==true )
                        {
                            File.SetAttributes(target_fullname, FileAttributes.Hidden | FileAttributes.ReadOnly);
                        }
                        if (chbHidden.Checked == true && chbReadOnly.Checked == false )
                        {
                            File.SetAttributes(target_fullname, FileAttributes.Hidden );
                        }
                        if (chbHidden.Checked == false  && chbReadOnly.Checked == true)
                        {
                            File.SetAttributes(target_fullname, FileAttributes.ReadOnly);
                        }
                        sw.WriteLine(source_fullname+"          =====>       "+target_fullname );

                        pgbSelectedFilesInSource.Value++ ;
                    }
                }
                sw.Close();
                pgbSelectedFilesInSource.Visible = false;
                fill_listbox_and_combobox();

                MessageBox.Show(CaseOfCopy +" of "+ NumOfSelectedFiles +
                    " file(s) succeed. For more information,please read Report file in this path : "
                    +Report_path , "GFR 2.0") ;
                NumOfSelectedFiles = 0;
                lblNumOfSelectedFiles.Text = NumOfSelectedFiles.ToString() + "  Selected files";
            }
            catch (Exception e2)
            {
                MessageBox.Show(e2.Message);
                return;
            }
            finally
            {

            }
        }
/******************************************************************************/
        private void btnGoToSourceFolder_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtSource.Text == "") return;
            try
            {
                Process.Start(txtSource.Text);
            }
            catch(Exception e1)
            {
                MessageBox.Show(e1.Message);
            }
        }
/******************************************************************************/
        private void btnGoToTargetFolder_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtTarget.Text == "") return;
            try
            {
                Process.Start(txtTarget.Text);
            }
            catch (Exception e1)
            {
                MessageBox.Show(e1.Message);
            }
        }
/******************************************************************************/
        private void chbSameAsSource_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (chbSameAsSource.Checked == true)
            {
                chbNormal.Enabled = false;
                chbHidden.Enabled = false;
                chbReadOnly.Enabled = false;
            }
            else
            {
                chbNormal.Enabled = true ;
                chbHidden.Enabled = true ;
                chbReadOnly.Enabled = true ;

            }
        }
/******************************************************************************/
        private void chbNormal_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (chbNormal.Checked == true)
            {
                chbSameAsSource.Enabled = false;
                chbHidden.Enabled = false;
                chbReadOnly.Enabled = false;
            }
            else
            {
                chbSameAsSource.Enabled = true;
                chbHidden.Enabled = true;
                chbReadOnly.Enabled = true;

            }
        }
/******************************************************************************/
        private void chbHidden_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            chbHidden_and_ReadOnly_Change_Check();
        }
/******************************************************************************/
        private void chbReadOnly_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            chbHidden_and_ReadOnly_Change_Check();
        }
 /******************************************************************************/
        private void chbHidden_and_ReadOnly_Change_Check()
        {
            if (chbReadOnly.Checked == true || chbHidden.Checked == true)
            {
                chbSameAsSource.Enabled = false;
                chbNormal.Enabled = false;
            }
            else
            {
                chbSameAsSource.Enabled = true;
                chbNormal.Enabled = true;
            }
        }
/******************************************************************************/
        private void btnAbout_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            code_time_started *= -1;
            if (code_time_started > 0)
            {
                timer1.Interval = 20;
                lblAbout.Left = 20;
                timer1.Start();
                lblAbout.Text = "Group File Renamer 2.0 , by Sharifsoft , 2007/06/18 , SharifLotfi@yahoo.com";

            }
            else
            {
                timer1.Stop();
                lblAbout.Text = "";
            }
        }
/******************************************************************************/
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lblAbout.Right  == 0) lblAbout.Left = panel1.Width ;
            lblAbout.Left--;
        }
/******************************************************************************/
        private void btnOpenReportFile_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (Report_path == null)
                {
                    MessageBox.Show("No Report file in access.", "GFR 2.0");
                    return;
                }
                Process.Start("notepad.exe", Report_path);
            }
            catch (Exception e1)
            {
                MessageBox.Show(e1.Message);
            }
        }

        private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Process.Start("http://WWw.SourceCodes.ir");
        }
/******************************************************************************/
    }
}

 

سورس کد تغییر گروهی نام فایلها را بصورت رایگان دانلود نمایید

حجم فایل 608 KBلینک های دانلود

دانلود با لینک مستقیم رمز فایل : www.SourceCodes.ir
0
نظرات

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
دانلود برنامه تغییر گروهی نام فایلها در زبان #Cدانلود رایگان سورس #C تغییر گروهی نام فایلهادانلود رایگان پروژه کپی و تغییر نام فایل در #Cدانلود رایگان سورس کد سی شارپ کپی و انتقال فایلهابرنامه group file renamer با #Cدانلود رایگان سورس کد تغییر نام گروهی فایلها با #Cپروژه کپی و انتقال فایل ها در #Cسورس تغییر گروهی نام فایلها با سی شارپدانلود رایگان برنامه تغییر گروهی نام فایلها با #Cدانلود سورس سی شارپ تغییر گروهی نام فایلها لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php