advertise laitec sharif univercity استخراج بیت کوین با کامپیوتر استخراج بیت کوین با کامپیوتر
پکیج ویژه پروژه پایانی و پایان نامه رشته کامپیوتر

پکیج ویژه پروژه پایانی و پایان نامه رشته کامپیوتر

45000 تومان
سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

3000 تومان
دانلود پروژه وب سایت اشعار با ASP.NET و SQL

دانلود پروژه وب سایت اشعار با ASP.NET و SQL

3000 تومان
دانلود برنامه آزمون تستی در مالتی مدیا بیلدر MMb

دانلود برنامه آزمون تستی در مالتی مدیا بیلدر MMb

3000 تومان
دانلود پروژه مدیریت کتابخانه با سی شارپ و SQL سرور

دانلود پروژه مدیریت کتابخانه با سی شارپ و SQL سرور

3000 تومان

دانلود سورس ماشین حساب پیشرفته با سی شارپ #C

در این پست سورس کد یک ماشین حساب پیشرفته به زبان برنامه نویسی سی شارپ را جهت دانلود قرار داده ایم. این برنامه با کدهای بسیار راحت و قابل فهم به زیبایی طراحی شده است.
دانلود سورس ماشین حساب پیشرفته با سی شارپ #C

دانلود سورس ماشین حساب پیشرفته با سی شارپ #C

در این پست سورس کد یک ماشین حساب پیشرفته به زبان برنامه نویسی سی شارپ را جهت دانلود قرار داده ایم. این برنامه با کدهای بسیار راحت و قابل فهم به زیبایی طراحی شده است. 

در این برنامه جالب و کاربردی، تمام عملیات ریاضی و محاسباتی که برای یک ماشین حساب پیشرفته لازم است، طراحی گردیده است. دارای مقادیر درجه، رادیان و گرادیان نیز برای جوابها میباشد. 

 

 

برنامه ماشین حساب پیشرفته ی سی شارپ را میتوانید در پایین صفحه دانلود کنید.

سورس کد ماشین حساب پیشرفته را در زیر میبینید. این سورس را در تمام نسخه های ویژوال استودیو میتوان استفاده کرد:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace چرتکه
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private String sn, fn, op;
        private double drg = 0, abc = 0, def = 1;
        private bool key = false;
        private int i = 1;

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button58_Click(object sender, EventArgs e)   // 0     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button58.Text;
        }

        private void button25_Click(object sender, EventArgs e)   // 1     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button25.Text;
        }

        private void button23_Click(object sender, EventArgs e)   // 2     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button23.Text;
        }

        private void button22_Click(object sender, EventArgs e)   // 3     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button22.Text;
        }

        private void button16_Click(object sender, EventArgs e)   // 4     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button16.Text;
        }

        private void button15_Click(object sender, EventArgs e)   // 5     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button15.Text;
        }

        private void button14_Click(object sender, EventArgs e)   // 6     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button14.Text;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)    // 7     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button1.Text;
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)    // 8     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button2.Text;
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)    // 9     
        {
            if (key)
            {
                textBox1.Clear();
                key = false;
            }
            textBox1.Text += button3.Text;
        }

        private void button59_Click(object sender, EventArgs e)   // ±     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                textBox1.Text = (double.Parse(textBox1.Text) * -1).ToString();
            }
        }

        private void button57_Click(object sender, EventArgs e)   // .     
        {
            if (textBox1.Text == "")
                textBox1.Text = "0.";
            else
                textBox1.Text += button57.Text;
        }

        private void button56_Click(object sender, EventArgs e)   // +     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("+");
                abc += double.Parse(textBox1.Text);
                textBox1.Clear();
                fn = (abc).ToString();
                op = "+";
            }
        }

        private void button21_Click(object sender, EventArgs e)   // -     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("-");
                abc -= double.Parse(textBox1.Text);
                if (i == 1)
                {
                    abc *= -1;
                    i++;
                }
                textBox1.Clear();
                fn = (abc).ToString();
                op = "-";
            }
        }

        private void button13_Click(object sender, EventArgs e)   // ×     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("×");
                def *= double.Parse(textBox1.Text);
                textBox1.Clear();
                fn = (def).ToString();
                op = "*";
            }
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)    // ÷     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("÷");
                fn = textBox1.Text;
                op = "/";
                textBox1.Clear();
            }
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)    // ²√    
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                key = true;
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Square Root =");
                if (double.Parse(textBox1.Text) <= 0)
                {
                    Form ss2 = new Form3();
                    ss2.Show();
                    listBox1.Items.Add("Error");
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
                else
                {
                    textBox1.Text = (Math.Sqrt(double.Parse(textBox1.Text))).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
            }
        }

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e)   // ³√    
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                key = true;
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Cube Root =");
                double a, x, y, b;
                b = y = x = 0;
                a = double.Parse(textBox1.Text);
                if (a < 0)
                {
                    a = Math.Abs(a);
                    x = Math.Log(a);
                    y = x / 3;
                    b = Math.Exp(y);
                    b *= -1;
                }
                else
                {
                    x = Math.Log(a);
                    y = x / 3;
                    b = Math.Exp(y);
                }
                textBox1.Text = (b).ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
        }

        private void button20_Click(object sender, EventArgs e)   // √     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                fn = textBox1.Text;
                listBox1.Items.Add("√");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Root ");
                op = "3";
                textBox1.Clear();
            }
        }

        private void button55_Click(object sender, EventArgs e)   // %     
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("%");
                fn = textBox1.Text;
                op = "%";
                textBox1.Clear();
            }
        }

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)    // x²    
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                key = true;
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("x² =");
                textBox1.Text = ((double.Parse(textBox1.Text)) * (double.Parse(textBox1.Text))).ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
        }

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)   // x³    
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                key = true;
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("x³ =");
                textBox1.Text = ((double.Parse(textBox1.Text)) * (double.Parse(textBox1.Text)) * (double.Parse(textBox1.Text))).ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
        }

        private void button19_Click(object sender, EventArgs e)   // Pow   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Pow");
                fn = textBox1.Text;
                op = "^";
                textBox1.Clear();
            }
        }

        private void button29_Click(object sender, EventArgs e)   // Fact  
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                double number;
                long fact = 1, n;
                key = true;
                listBox1.Items.Add("Factorial");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("=");
                number = double.Parse(textBox1.Text);
                n = (long)(number);
                for (long j = n; j > 0; j--)
                    fact = fact * j;
                textBox1.Text = fact.ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
        }

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)    // log   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                key = true;
                double a = double.Parse(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Log10");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("=");
                if (a <= 0)
                {
                    Form ss2 = new Form4();
                    ss2.Show();
                    listBox1.Items.Add("Error");
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
                else
                {
                    textBox1.Text = (Math.Log10(a)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
            }
        }

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)   // Ln    
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                key = true;
                double a = double.Parse(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Ln");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("=");
                if (a <= 0)
                {
                    Form ss2 = new Form4();
                    ss2.Show();
                    listBox1.Items.Add("Error");
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
                else
                {
                    textBox1.Text = (Math.Log(a)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
            }
        }

        private void button18_Click(object sender, EventArgs e)   // Log   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add("Log");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                fn = textBox1.Text;
                if (double.Parse(textBox1.Text) <= 0)
                {
                    Form ss2 = new Form4();
                    ss2.Show();
                    listBox1.Items.Add("Error");
                    listBox1.Items.Add("================================");
                }
                else
                    op = "log";
                textBox1.Clear();
            }
        }

        private void button28_Click(object sender, EventArgs e)   // Exp   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add("Exp");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("=");
                textBox1.Text = (Math.Exp(double.Parse(textBox1.Text))).ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
        }

        private void button17_Click(object sender, EventArgs e)   // 1/x   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                float temp = 1;
                listBox1.Items.Add("1/");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("=");
                textBox1.Text = (temp / float.Parse(textBox1.Text)).ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
                key = true;
            }
        }

        private void button27_Click(object sender, EventArgs e)   // Mod   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("Mod");
                fn = textBox1.Text;
                op = "mod";
                textBox1.Clear();
            }
        }

        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)    // π     
        {
            double temp = Math.PI;
            textBox1.Text = temp.ToString();
            key = true;
        }

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)    // e     
        {
            textBox1.Text = Math.E.ToString();
            key = true;
        }

        private void button30_Click(object sender, EventArgs e)   // =     
        {
            sn = textBox1.Text;
            listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
            listBox1.Items.Add("=");
            switch (op)
            {
                case "+":
                    textBox1.Text = (double.Parse(fn) + double.Parse(sn)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    abc = 0;
                    key = true;
                    break;
                case "-":
                    textBox1.Text = (double.Parse(fn) - double.Parse(sn)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    abc = 0;
                    i = 1;
                    key = true;
                    break;
                case "*":
                    textBox1.Text = (double.Parse(fn) * double.Parse(sn)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    def = 1;
                    key = true;
                    break;
                case "/":
                    textBox1.Text = (double.Parse(fn) / double.Parse(sn)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    key = true;
                    break;
                case "^":
                    textBox1.Text = (Math.Pow(double.Parse(fn), double.Parse(sn))).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    key = true;
                    break;
                case "%":
                    textBox1.Text = (double.Parse(fn) * (double.Parse(sn) / 100)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    key = true;
                    break;
                case "mod":
                    textBox1.Text = (double.Parse(fn) % double.Parse(sn)).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    key = true;
                    break;
                case "log":
                    textBox1.Text = (Math.Log(double.Parse(fn), double.Parse(sn))).ToString();
                    listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                    listBox1.Items.Add("================================");
                    key = true;
                    break;
                case "3":
                    double a, x, y, b;
                    int n;
                    b = y = x = 0;
                    a = double.Parse(fn);
                    n = int.Parse(sn);
                    if (n <= 0)
                    {
                        Form ss1 = new Form3();
                        ss1.Show();
                        listBox1.Items.Add("Error");
                        listBox1.Items.Add("================================");
                        key = true;
                        break;
                    }
                    else if ((a < 0) && (n % 2 != 0))
                    {
                        a = Math.Abs(a);
                        x = Math.Log(a);
                        y = x / n;
                        b = Math.Exp(y);
                        b *= -1;
                        textBox1.Text = (b).ToString();
                        listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                        listBox1.Items.Add("================================");
                        key = true;
                        break;
                    }
                    else if ((a < 0) && (n % 2 == 0))
                    {
                        Form ss2 = new Form3();
                        ss2.Show();
                        listBox1.Items.Add("Error");
                        listBox1.Items.Add("================================");
                        key = true;
                        break;
                    }
                    else
                    {
                        x = Math.Log(a);
                        y = x / n;
                        b = Math.Exp(y);
                        textBox1.Text = (b).ToString();
                        listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                        listBox1.Items.Add("================================");
                        key = true;
                        break;
                    }
                default:
                    break;
            }
        }

        private void button26_Click(object sender, EventArgs e)   // ←     
        {
            textBox1.Text = textBox1.Text.Substring(0, textBox1.Text.Length - 1);
        }

        private void button24_Click(object sender, EventArgs e)   // CL    
        {
            textBox1.Clear();
        }

        private void button36_Click(object sender, EventArgs e)   // sin   
        {
            if (textBox1.Text == "")
            {
                Form ss1 = new Form2();
                ss1.Show();
                listBox1.Items.Add("Error");
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
            else
            {
                long a = 0;
                double s = 0;
                key = true;
                listBox1.Items.Add("sin( )");
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("=");
                if (radioButton1.Checked)
                    drg = (double.Parse(textBox1.Text) * Math.PI) / 180;
                if (radioButton2.Checked)
                    drg = double.Parse(textBox1.Text);
                if (radioButton3.Checked)
                    drg = (double.Parse(textBox1.Text) * 0.015707963267949);
                s = Math.Sin(drg);
                a = (long)(s * 100);
                s = a * 1.00 / 100;
                textBox1.Text = (s).ToString();
                listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
                listBox1.Items.Add("================================");
            }
        }

    ....

   }
}

 

 

 

 

سورس کد ماشین حساب پیشرفته در زبان  #c را به صورت رایگان دانلود کنید

حجم فایل :  1.14 MB

 

 لینک های دانلود

دانلود با لینک مستقیم رمز فایل : www.SourceCodes.ir
7
نظرات
 • user avatar ممنون از راهنمایی هاتون:
  ۰۶:۵۵:۲۲ __ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

  Thanks for your guides and tips

 • user avatar محسن محمدی:
  ۱۹:۰۳:۳۶ __ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

  این سایت محشره . خیلی مطالب بیشتری دارین

 • user avatar علی:
  ۱۶:۱۶:۵۹ __ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷

  خیلی ممنونم دمتون گرم

 • user avatar صادق:
  ۱۸:۲۵:۵۹ __ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

  خوبه فقط برابر دانلود سختش کردین

 • user avatar محمد:
  ۲۲:۳۱:۴۳ __ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

  واقعاً ازتون بابت زحماتتون تشکر میکنم

 • user avatar عرفان:
  ۰۰:۴۹:۴۷ __ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

  مممنونم از زحمات بی وقفه شما ممممممنون:)

 • user avatar محمد:
  ۱۴:۲۶:۲۳ __ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

  خیلی ممنون.

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
سورس کد ماشین حساب پیشرفته در سی شارپدانلود رایگان برنامه ماشین حساب پیشرفته با #Cسورس کد ماشین حساب به زبان #Cسورس کد ماشین حساب پیشرفته ی سی شارپدانلود رایگان سورس ماشین حساب پیشرفته با زبان سی شارپدانلود رایگان سورس کد ماشین حساب پیشرفته در سی شارپدانلود سورس ماشین حساب پیشرفته با سی شارپ #Cدانلود سورس کد ماشین حساب پیشرفته در سی شارپتبلیغات ارزان سایت آموزش برنامه نویسیتبلیغات مخصوص طراحان وب سایتتبلیغات در سایت برنامه نویسیتبلیغات اینترنتی برای برنامه نویساندر آغوش مینیمالیسممنوی همبرگر با سه خط افقی که روی یکدیگر قرار گرفته اند نشانه چیست؟ سوئیچ به یک ستون واحدتبدیل متن ساده به وبلاگ و سایت های پویا با React.jsکتابخانه sass برای استفاده آسان تر از آنکتابخانه سطح بالا برای اتوماتیک سازی اعمال مرورگر لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

کسب درآمد با کامپیوتر
تولید بیت کوین با کامپیوتر

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php