advertise laitec sharif univercity
دانلود پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم ازدحام ذرات PSO در #C

دانلود پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم ازدحام ذرات PSO در #C

4800 تومان
دانلود برنامه هشت وزیر با جستجوی عمقی در سی شارپ

دانلود برنامه هشت وزیر با جستجوی عمقی در سی شارپ

3000 تومان
پکیج ویژه پروژه پایانی و پایان نامه رشته کامپیوتر

پکیج ویژه پروژه پایانی و پایان نامه رشته کامپیوتر

45000 تومان
سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access

3000 تومان
دانلود پروژه آموزش چندرسانه ای با دایرکتور Director

دانلود پروژه آموزش چندرسانه ای با دایرکتور Director

3000 تومان

سورس پروژه رسم اشکال گرافیکی در سی شارپ #c

در این پروژه که با زبان سی شارپ c# نوشته شده است می توان اشکال گرافیکی را روی یک پنل ، با کشیدن ماوس رسم کرد
سورس پروژه رسم اشکال گرافیکی در سی شارپ #c

این پروژه که با زبان برنامه نویسی سی شارپ  نوشته شده است ، یک سری ابزار ها را در اختیار کاربر قرار می دهد و کاربر با کلیک بر روی این ابزار ها اشکال مورد نظر را روی یک پنل رسم می کند.

در این برنامه امکان انتخاب رنگ نیز برای رسم اشکال گرافیکی با آن رنگ فراهم شده است.

همچنین امکان انتخاب یک تصویر و رسم آن به میزان دلخواه روی برد نیز وجود دارد.

اشکالی که می توان با این برنامه رسم کرد عبارتند از:

 • رسم خط با ابزاری مانند مداد
 • رسم خط راست
 • رسم خط های مورب
 • رسم مربع 
 • رسم مثلث
 • رسم لوزی
 • ابزار پاک کن
 • انتخاب رنگ
 • انتخاب تصویر

روند کار این برنامه به این صورت است که ،با کلیک روی هر یک از ابزار های ذکر شده در بالا یک متغیر true می شود و سپس با کلیک روی برد رسم با استفاده از مختصات ابتدا  و  انتهای ماوس اشکال گرافیکی مورد نظر را رسم می کند.

اصل برنامه را می توانید در پایین صفحه دانلود کنید

اینم بخشی از سورس کد برنامه که می توانید در هر نسخه ی ویژوال استودیو از آن بهره بگیرید:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace graphic
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        PaintEventArgs aa;
        bool line = false, lines = false, oval = false, rectangle = false, pen = false, triangle = false, diamond = false, Eraser = false, p1 = false;
        bool mousedown = false;
        Pen p,p2;
        Graphics g;
        int left, top,x1,y1,x2=0,y2=0; 
        private void panel1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                panel1.BackColor = colorDialog1.Color;
            
            }
        }

 

        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!p1)
            {
                cancelselect();
                p1 = true;
                line = oval = rectangle = pen = triangle = diamond = lines  = Eraser = false;
                }
            else
                p1 = false;
            
        }

        private void pictureBox1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                pictureBox1.Image = new Bitmap(openFileDialog1.FileName);

            }

        }

        private void panel2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            if (p1 )
            {
                Image IM = new Bitmap(picbox.Image);
                Graphics G1 = panel2.CreateGraphics();
                Rectangle NR = new Rectangle();

                NR.X = left ;
                NR.Y = top ;
                NR.Width = picbox.Width;
                NR.Height = picbox.Height;
                G1.DrawImage(IM, NR);
            }
  
        }

        private void toolStripButton7_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton) sender;            
            if (!line)
            {
                cancelselect();
                 lines =  oval =  rectangle =  pen =  triangle =  diamond =  p1 =Eraser= false;
                 line = true;
                s.BackColor = Color.Brown ;
            }
            else
            {
                line = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown ;
            }
        }

        private void panel2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (mousedown)
            {
                p = new Pen((Color)panel1.BackColor, 2);
                p2 = new Pen((Color)panel2.BackColor, 2);
                if (line)
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2,y2 ));
                        g.DrawLine(p, new Point(x1,y1), new  Point(e.X, e.Y));
                    }
                }
                else if (pen)
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        g.DrawLine (p,new Point(e.X, e.Y), new Point(e.X+1, e.Y+1));
                    }
           
                }
                else if (lines)
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X, e.Y));
                    }
                }
                else  if (rectangle  )
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        g.DrawRectangle(p2, x1, y1,Math.Abs( x2 - x1),Math.Abs( y2 - y1));
                        g.DrawRectangle(p, x1, y1,Math.Abs( e.X-x1) ,Math.Abs( e.Y-y1));
                    }
                }
                else if (Eraser )
                {
                    p2 = new Pen((Color)panel2.BackColor, 25);
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        g.DrawLine(p2, new Point(e.X, e.Y), new Point(e.X + 1, e.Y + 1));
                    }
                }
                else if (triangle )
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        using (g = panel2.CreateGraphics())
                        {
                            g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2, y2));
                            g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2-(x2-x1 )*2, y2));
                            g.DrawLine(p2, new Point(x2-(x2-x1 )*2, y2), new Point(x2, y2));

                            g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X, e.Y));
                            g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X-(e.X-x1)*2, e.Y));
                            g.DrawLine(p, new Point(e.X - (e.X - x1) * 2, e.Y),new Point(e.X,e.Y ));
                        }
                    }
                }
                else if (oval )
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        using (g = panel2.CreateGraphics())
                        {
                            g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2, y2));
                            g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2 - (x2 - x1) , y2));
                            g.DrawLine(p2, new Point(x2 - (x2 - x1) , y2), new Point(x2, y2));

                            g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X, e.Y));
                            g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X - (e.X - x1) , e.Y));
                            g.DrawLine(p, new Point(e.X - (e.X - x1) , e.Y), new Point(e.X, e.Y));
                        }
                    }
                }
                else if (diamond )
                {
                    using (g = panel2.CreateGraphics())
                    {
                        using (g = panel2.CreateGraphics())
                        {
                            g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2, y1 + (y2 - y1) / 2));
                            g.DrawLine(p2, new Point(x2, y1 + (y2 - y1) / 2), new Point(x1 , y2));

                            g.DrawLine(p2, new Point(x1, y1), new Point(x2-(x2-x1)*2, y1 + (y2 - y1) / 2));
                            g.DrawLine(p2, new Point(x2 - (x2 - x1) * 2, y1 + (y2 - y1) / 2), new Point(x1  , y2 ));
                            //================================
                            g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X, y1+(e.Y-y1)/2));
                            g.DrawLine(p, new Point(e.X, y1 + (e.Y - y1) / 2), new Point(x1 , e.Y));

                            g.DrawLine(p, new Point(x1, y1), new Point(e.X-(e.X-x1)*2 , y1 + (e.Y - y1) / 2));
                            g.DrawLine(p, new Point(e.X - (e.X - x1) * 2, y1 + (e.Y - y1) / 2), new Point(x1 , e.Y) );


                        }
                    }
                }
    
                x2 = e.X;
                y2 = e.Y;
            }
        }

        private void panel2_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            mousedown = false;
            x1=y1=x2=y2=0; 
        }

        private void toolStripButton5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!pen )
            {
                cancelselect();
                lines = oval = rectangle = line  = triangle = diamond = p1 = Eraser = false;
                pen = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                pen = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }
        }

        private void toolStripButton9_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if(MessageBox.Show("Are u shure?","Erase all",MessageBoxButtons.YesNo ,MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes )
            using (g = panel2.CreateGraphics())
            {
                g.Clear(panel2.BackColor);
            }
        }
        private void cancelselect()
        {
            p1 = false;
            foreach (ToolStripItem     item in toolStrip1.Items )
            {
                item.BackColor = toolStrip1.BackColor;
                
            }
        
        }

        private void toolStripButton8_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!lines)
            {
                cancelselect();
                line = oval = rectangle = pen = triangle = diamond = p1 = Eraser = false;
                lines = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                lines = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }
        }

        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!oval )
            {
                cancelselect();
                line = lines  = rectangle = pen = triangle = diamond = p1 = Eraser = false;
                oval  = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                oval  = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }
        }

        private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!rectangle )
            {
                cancelselect();
                line = lines = oval  = pen = triangle = diamond = p1 = Eraser = false;
                rectangle  = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                rectangle  = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }
        }

        private void toolStripButton6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!Eraser )
            {
                cancelselect();
                line = lines = oval = pen = triangle = diamond = p1 = rectangle  = false;
                Eraser  = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                Eraser  = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }
        }

        private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!triangle )
            {
                cancelselect();
                line = lines = oval = pen = Eraser  = diamond = p1 = rectangle = false;
               triangle  = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                triangle  = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }

        }

        private void toolStripButton4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripButton s = (ToolStripButton)sender;
            if (!diamond )
            {
                cancelselect();
                line = lines = oval = pen = Eraser = triangle  = p1 = rectangle = false;
                diamond  = true;
                s.BackColor = Color.Brown;
            }
            else
            {
                diamond  = false;
                s.BackColor = Color.RosyBrown;
            }
        }

        private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Process.Start("http://www.sourcecodes.ir");
        }

 

 


    }
}

 

سورس این پروژه را از لینک زیر دانلود کنید

حجم فایل :169 KBلینک های دانلود

دانلود با لینک مستقیم رمز فایل : www.SourceCodes.ir
3
نظرات
 • user avatar امین:
  ۰۲:۳۶:۵۸ __ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

  با سلام مرسی از بابات سایت خوبتون ولی اگه ممکنه یه کم پروژه هاتونو بیشتر کنید ممنون اگه میشه لطفا کد شکل زیر هم بزارید*************که مختصادم بشه بهش داد وسایزشم قابل تغیر باشه ممنون

 • user avatar mostafa:
  ۰۸:۴۴:۰۳ __ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

  سلام دستتون درد نکنهببخشید یه سوال داشتم که چطوری میشه حدس کلمات رو در V Studio 2010 فعال کرد؟مثلا اینکه بعد از نقطه اسم یه رنگو میخوام بنویسم و نرم افزار یه صورت خودکار اسم رنگارو لیست کنه بیاره؟لطفا کمکم کنید!

  مدیریت سایت :
  با سلام ، این امکان به صورت پیش فرض فعال هستش ، اگر لیست مورد نظر نیومد می تونید از کلید های ترکیبی Ctrl+Space استفاده کنید.
 • user avatar ali:
  ۲۲:۲۸:۰۵ __ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

  سلام اموزش فرم دکمه هاش بذارید طراحیش خیلی مهمه برام

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
دانلود رایگان رسم گرافیک در سی شارپ c#برنامه گرافیک در سی شارپپروژه ای گرافیکی در سی شارپگرافیک در محیط سی شارپدانلود سورس گرافیک سی شارپ #Cسورس کد سی شارپ برای گرافیکپروژه گرافیک در سی شارپتبلیغات ارزان سایت آموزش برنامه نویسیتبلیغات مخصوص طراحان وب سایتتبلیغات در سایت برنامه نویسیتبلیغات اینترنتی برای برنامه نویساندر آغوش مینیمالیسممنوی همبرگر با سه خط افقی که روی یکدیگر قرار گرفته اند نشانه چیست؟ سوئیچ به یک ستون واحدتبدیل متن ساده به وبلاگ و سایت های پویا با React.jsکتابخانه sass برای استفاده آسان تر از آنکتابخانه سطح بالا برای اتوماتیک سازی اعمال مرورگر لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php